Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dagsordener

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 18. november kl. 17.30-22.00 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat
        Spisepause (17.45-18.00)
04. Godkendelse af kvartalsrapport
05. Henvendelse fra Lene Møller Nielsen
        Lene ønsker hjælp fra MR til oprettelse af hundeskov
06. Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp
        Der søges efter en indsamlingsleder søndag den 13. marts 2022
07. Punkter til behandling
       • Hvordan varetages Mini-konfirmander 0,35 (Anna)
       • Fotograf (Anna)
       • Budget til kurser (Jonna)
       • Understrygning af kirkens tag (Bjarne)
       • Vedligehold kirkemur (Bjarne)
       • Holder/ skål til fyrfadslys ved Lysgloben (Kirsten)
       • Brandinstruks (Kirsten)
       • Fuglebade (Kirsten)
       • Våbenhus renovering (Kirsten)                                                 
08. Meddelelser
       • Nyt fra medarbejderne
       • Nyt fra præsterne
       • Nyt fra kontaktpersonen (Sten)
       • Nyt fra AKU (Anna)
       • Nyt fra BYU/PGU (Sten)
       • Nyt fra SJU (Susanne)
       • Nyt fra KGU (Bjarne)
       • Nyt fra kassereren (Jonna)
       • Nyt fra Kirkeværgen (Kirsten)
       • Nyt fra formanden (Mette)
09. Udlån af kirken den 27/10
10. Ny konstituering
       § 11 Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig
       afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand.
       Stk. 2. Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i § 8, stk. 3, 2. og 3. pkt., 
       finder tilsvarende anvendelse.
       Stk. 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år.
11. Punkter til menighedsrådsmødet januar 2022
12. Evt.
13. Lukket punkt

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat
        Spisepause (17.45-18.00)
04. Punkter til behandling
        • Brandsikkerhed i kirken
        • Mini-konfirmander ønskes varetaget for de 0,35%
        • Fotograf
        • Kursusønsker for MR                                       
05. Punkter til beslutning
        • Anlægsarbejde fra KGU
        • Forpagtningsaftalen
        • Vedligehold af kapel og tårn, renovering af kirkedør
        • Skabe til opmagasinering i graverbygningen
        • Maskiner udskiftes/opgraderes                 
06. Meddelelser
        • Nyt fra medarbejderne
        • Nyt fra præsterne
        • Nyt fra kontaktpersonen
        • Nyt fra AKU
        • Nyt fra BYU/PGU
        • Nyt fra SJU
        • Nyt fra KGU
        • Nyt fra kassereren
        • Nyt fra kirkeværgen
        • Nyt fra formanden
07. Punkter til menighedsrådsmødet den 16. november
08. Evt.                                           
09. Præsten causerer
10. Lukket punkt

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
onsdag den 15. september 2021 kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat
04. Formanden orienterer
05. Budget 2022
        Gennemgang af budget 2022
        Se bilag fra Skovbo Data
Spisepause (kl. 18.30-19.00)
06. Bordet rundt
        Orientering fra udvalgsformændene og medlemmerne af menighedsrådet
07. Punkter til behandling:
        • Henvendelse fra provstiudvalget vedr. anlægssag
        • Kassererens oplæg vedr. økonomistyring. Bilag medbringes til mødet
        • Visionsdagen
        • Dagsordensønsker fra MR fremadrettet
        • G4S i kirkens bygninger mm.
        • Forpagtningsaftalen
        • Oplæg fra Ældresagen
        • Ønske om børne-salmesang torsdage for de 1-3-årige
08. Punkter til menighedsrådsmødet den 14. oktober
        Brandsikkerhed i kirken
09. Evt.                                         
10. Præsten causerer
11. Lukket punkt

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd
tirsdag den 31. august 2021 kl. 17:30-21:30 i Ejby Præstegård

1. Dagens salme
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Formanden orienterer
5. Ønske om udtrædelse af følgende medlemmer:
     Marianne Grünspahn
     Sofie Thomsen
     Jf. Menighedsloven paragraf 16
     A) Supplering af menighedsrådet
     B) Valg af ny kasserer
     C) Valg af medlemmer til KGU
6. Bordet rundt - Opsamling fra sommerferien
     Spise PAUSE (kjl. 18:30-19:00)
7. Orientering fra Provstiudvalg vedr. Præstebolig og drøftelse af oplæg fra PGU
     Mark Jensen er indbudt til at bistå udvalget fremadrettet
8. Punkter til menighedsrådsmødet den 15. september
9. Præsten causerer

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
torsdag den 9. juni 2021 kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01 Dagens salme
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af referat
04 Nyt fra:
       - Præsterne
       - Medarbejderne
       - Udvalgsformændene
       - Kasserer
       - Kirkeværge
       - Kontaktperson
       - Formand
Spise PAUSE (18.15-18.45)
05 Orientering vedr. sognegård, oplæg fra PGU
06 Forpagtningsaftale
       Gennemgang af aftalen og ønskede ændringer
07 Indstillinger til godkendelse i MR
       Udvalgene medbringer bilag til underpunkter. Økonomisk overslag medtænkes i indstillingen.
       Kommunikationsudvalget
       - Kirkeblad, hjemmeside, QR koder, kirkebil m.m.
       Aktivitetsudvalget
       - Aktiviteter næste halvår
       Kirkeværge
       - Køb af lysglobe
       - Lysholdere i kirken
       Kirkegårdsudvalget
       - Vejkirke                                    
08 Visionsseminar efter sommerferien
       Drøftelse af ønsker og form.
09 Opgavefordeling i sommeren
10 Punkter til menighedsrådsmødet den 31. august 2021
11 Evt.
12 Præsten causerer
13 Lukket møde                                                      

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
torsdag den 12. maj 2021 kl. 17.30-21.45 i Ejby Præstegård

01 Dagens salme
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af referat
04 Budget godkendelse
05 Spise PAUSE (18.15-18:45)
06 Valg af ny kasserer
07 Indstillinger til godkendelse i MR
       - Kirkegårdsudvalget
       - Byggeudvalget
       - Kommunikationsudvalget
       - Aktivitetsudvalget
       - Kirkeværge                              
08 Nyt fra:
       - Præsterne
       - Medarbejderne
       - Udvalgsformændene
       -  Kasserer
       - Kirkeværge
       - Kontaktperson
       - Formand                                   
09  Datoer for MR efter sommerferien til godkendelse:
       - Tirsdag 17. august
       - Onsdag 15. september
       - Torsdag 14. oktober
       - Mandag 15. november
       - Tirsdag 7. december
10 Punkter til menighedsrådsmødet den 9. juni 2021
11 Evt.
12 Præsten causerer
13 Lukket møde                                                    

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
torsdag den 8. april 2021 kl. 17.30-21.45 i Ejby Præstegård

01 Dagens salme - læses da vi p.t. ikke må synge
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af referat fra mødet den 17. marts og ekstraordinært møde den 20. marts.
04 Meddelelser
       - Præsterne
       - Medarbejderne
       - Kasserer
       - Kirkeværge
       - Kontaktperson
       - Næstformand
       - Formand
05 Spisepause (18.15-18.45)
06 Indstillinger til godkendelse i MR:
       Kirkeværge:
       - Lysglobe
       - Reol i kirken
       - MR kaffe ved tjenester
       - Indstilling - ønske om opsætning af spejl i våbenhuset
       Kirkegårdsudvalg:
       - Belysning kirkegård/p-plads
       - Indstilling - reparation af kirkegårdsmur
       - Indstilling - driftsrammen øges fremadrettet med 100.000 kr. til materieludskiftning
       Præstegårdsudvalget
       - Indstilling - plan for præstegårdshaven samt "oprydning" - maks. 50.000 kr.
       Budget arbejdsgruppe
        - Indstilling - nedsættelse af udvalg
        Kontaktperson
        - Indstilling - sundheds+ for medarbejderne
        - Indstilling - firmabetalingskort
        Kommunikationsudvalget
       - Indstilling - 3-årig aftale med ChurchDesk gennemføres
07 Vedtægter tilrettet med indkomne kommentar (tilføjet med rødt), indsendt til MR til godkendelse
08 Nyt fra udvalgene, samt ønsker fra MR til udvalgsarbejdet:
       Kirkegårdsudvalget (KGU)
       - Konstituering
       - Overvågning etableres
       - Arbejdsopgaver p.t.
        Bygge- (BYU) og Præstegårdsudvalget (PGU)
       - Svar fra Planudvalget Køge Kommune
       - Økonomiske udfordringer for MR - boligbidrag, forbrugsafgifter, konsulentydelser og tjenesteydelser
       - Procesplan fremadrettet og arbejdsopgaver p.t.
        Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
       - Hjemmeside
       - Kirkeblad/kalender
       - Indrykket annoncer marts/april
       - Kommunikationsstrategi
       - Kirkebil
       - Arbejdsopgaver p.t.
       Studietur og juleudvalg (SJU)
       - Visionsseminar i forbindelse med sommerfrokost?
       - Formænd for udvalgene faciliterer
 09 Arbejdsgruppe - økonomi
       - Budget 2022
       - Udarbejdelse af regnskabsinstruks
10 Punkter til menighedsrådsmødet den 12. maj 2021
11 Evt.
12 Præsten causerer
13 Lukket møde                                   

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd
onsdag den 17. marts 2021 kl. 17.30-21.45 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme - læses da vi pt ikke må synge
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat fra mødet den 11. februar
04. Meddelelser
        - Præsterne
        - Medarbejderne
        - Kasserer
        - Kirkeværge
        - Kontaktperson
        - Næstformand
        - Formand
        - Fælles arrangement den 20/3 v. Sofie Thomsen
05. Spise PAUSE (18.15-18.45)
06. Budget - gennemgang mhp. overskuelighed af udvalgsmidler i underudvalg under MR, samt godkendelse af budget 2020.
07. Ønsker til budget
        -  Tilbud på kirke.dk + Kristligt Dagblad
        - ChurchDesk i stedet for årshjul
        - Kirkegård
08. Vedtægter for MR og udvalgene udsendt til godkendelse
09. Nyt fra udvalgene, samt ønsker fra MR til udvalgsarbejde:
        -  Kirkegårdsudvalget (KGU)
        - Byggeudvalget (BYU)
        - Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
        - Studietur og juleudvalg (SJU)                       
10. Forpagtningsaftale - aftalen udløber med udgangen af 2021.
        MR skal tage stilling til jorden der støder op mod præstegårdshaven,
        samt indstille til BYU om der skal ændres i aftalen.
11. Punkter til menighedsrådsmødet den 8/4 2021
12. Evt.
13. Præsten causerer
14. Lukket møde

Dagsorden til møde i  Ejby Menighedsråd tirsdag den 11. februar 2021
kl. 17.30-21.30 i Ejby Præstegård

01. Dagens salme - læses da vi p.t. ikke må synge
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af referat fra mødet den 26. januar 2021
04. Meddelelser
        Præsterne
        Medarbejderne
        Kasserer
        Kirkeværge
        Kontaktperson
        Næstformand
        Formand
05. Sandwich PAUSE (18.15-18.45)
        (Sofie kommer med oplæg til underholdning)
06. Budget
        Gennemgang mhp. investeringsplan af de frie midler og overskuelighed af udvalgsmidler i underudvalg under MR.
07. Visionsseminar den 20. marts 2021??
        Seminaret er for alle ansatte, menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere.
08. Nyt fra udvalgene og gennemgang af vedtægter
        Orientering fra formændene og derefter drøftelse, samt ønsker til udvalgsarbejde:
        - Kirkegårdsudvalget (KGU)
        - Byggeudvalget (BYU)
        - Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
09. Årshjul - hvad skal skrives ind
10. Ekstraordinært møde planlægges i forhold til samarbejde omkring ”den gode tone” i MR arbejdet.
        Hvordan kan vi spille hinanden gode?
11. Punkter til menighedsrådsmødet den 17. marts 2021.
12. Præsten causerer.
13. Evt.

Dagsorden til møde i Ejby Menighedsråd tirsdag den 26. januar 2021
kl. 17.30 - 21.30 i Ejby Præstegård

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2020
3. Meddelelser - ikke til drøftelse!!
     Præsterne
     Medarbejderne
     Kasserer
     Kirkeværge
     Kontaktperson
     Næstformand
     Formand
4. Sandwich PAUSE (18:15-18:45)                                                
5. Nyt fra udvalgene – orientering og derefter drøftelse:
     Kirkegårdsudvalget (KGU)
     Byggeudvalget (BYU)
     - Konstituering af udvalget
     - Indstilling fra Præstegårds- og byggeudvalget vedr. præsteboligen
     - Etablering af sognegård
     - Etablering af aktivitetsbane
     - Aktivitets- og kommunikationsudvalget (AKU)
     - Konstituering af udvalget
     - Kommunikationsmedarbejder under udvalget
6. Visionsseminar den 14. januar aflyst grundet corona
     Ny dato findes af Sofie
     Seminar er for alle ansatte, menighedsrådsmedlemmer og suppleanter
7. Oplæg fra Kirkeværge
     Hvordan begynder vi?
     Hvordan ender vi?
     Drøftelse med MR om indhold
8. Årshjul
     Der påbegyndes udarbejdelse af årshjul i diverse udvalg
     Det er muligt at komme med ønsker til udvalgene
     Udvalgsformændene samler for udvalgene
9. IT- anvendelse af DAP systemet:
     - arkivering
     - modtagne og fremsendte skrivelser
     - dagsordener/beslutninger
     - ønske om it-værktøjer
10. Punkter til menighedsrådsmødet den 11. februar 2021
11. Evt.

Dagsorden til konstitueringsmøde i Ejby Menighedsråd onsdag den 9. december 2020
kl. 16:00 - 18:00 i Ejby Præstegård.
1.  Fælles foto
     Vi mødes foran døren til Kirken og får taget foto, inden vi går i konfirmandstuen.
     Fotoet lægges ud på hjemmesiden og FB.
2. Fastsættelse af honorar Jfr.§.13 Stk. 5.  - Ejby Menighedsråd.
     Helle Worm fra Skovbo Data deltager for at hjælpe menighedsrådet med processen.
     Honoraret godkendes efterfølgende af provstiudvalget.
     Helle orienterer menighedsrådet om det vedtaget budget.
3. Udvalgsposter
     Sekretærposten skal ændres jfr. §9 Stk. 4. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 sekretær,
     medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger.
     Vi skal altså vælge en sekretær der er medlem af menighedsrådet.
     Der skal vælges medlemmer til følgende udvalg
          Byggesagkyndig
          Byggeudvalg og herunder Præstegårdsudvalg
          Aktivitetsudvalg
          Kommunikationsudvalg
     Efter dette menighedsrådsmøde konstituerer udvalgene sig med en formand og næstformand.
     På visionsmødet den 14. januar orienteres menighedsrådet om udvalgenes 2 ovenstående poster.
     Ændringer i følgende poster:
     Kirkegårdsudvalget - Kirsten fratræder og forbliver kirkeværge, jfr §9 Stk. 8. Menighedsrådet
     vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan
     ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige.
4. Visionsseminar den 14. januar.
     Sofie har indhentet et tilbud og oplæg til menighedsrådets visionsarbejde. Dette oplæg godkendes
     af menighedsrådet.
5. Meddelelser (ikke til drøftelse) fra:
     Præsterne
     Medarbejderne
     Julefrokostudvalget (julefrokost den 11/12?)
     Kasserer
     Kirkeværge
     Kontaktperson
     Næstformand
     Formand                                      
6. Mødedatoer næste halvår:
     Den 14. januar 2021 - Visionsseminar kl. 10 - 19
     Den 25. januar 2021 kl. 17:30 -  21:30
     Den 11. februar 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 17. marts 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 8. april 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 12. maj 2021 kl. 17:30 - 21:30
     Den 6. juni 2021 kl. 17:30 -21:30
     I juli måned holder menighedsrådet ferie.
     Udvalgsformændene sørger for at afholde møder i udvalgene.
7. Punkter til menighedsrådsmødet den 25. januar 2021.
8. Evt.

Dagsorden til møde torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Indkøb af nye Højskolesangbøger og hvad vi gør med de gamle
04 Danske Sømands- og Udlandskirker
05 Meddelelser
06 Konstituerende møde:
       a) Valg af referent
       b) Medlemmernes valgbarhed
       c) Underskrivelse af menighedsløftet
       d) Godkendelse af dagsorden
       e) Valg af formand (1 år)
       f) Valg af næstformand (1 år)
       g) Valg af sekretær (1 år)
       h) Valg af kasserer (1 år)
       i) Valg af kirkeværge (1 år)
       j) Valg af kontaktperson (1 år)
       k) Valg af bygningssagkyndig (1 år)
       l) Valg af kirke- og kirkegårdsudvalg (4 år) minimum 3 personer
       m) Valg af præstegårdsudvalg (4 år) 3 personer
       n) Valg af aktivitetsudvalg (4 år) minimum 3 personer + præst og organist
       o) Valg af Kommunikationsudvalg (4 år) 1-2 personer
       p) Valg af valgbestyrelse (4 år) 3 personer
       q) Valg af valgformand
       r) Valg af udvalg for studietur og julefrokost (4 år) 3 personer
       s) Valg af byggeudvalg (4 år) minimum 2 personer
       t) Valg af underskriftsberettiget person (4 år)
       u) Fastlæggelse af årets kollekter
       v) Menighedsrådsmøder forår 2021, ugedag og datoer                                   
07 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 8. oktober 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Regnskabsrapport fra 3. kvartal 2020
04 Rapport fra møde i byggeudvalg d. 6.10.20.
05 Forpagtningskontrakt vedr. 4,5 hektar mark vest for kirken. Kontrakt udløber i 2020.
06 Nye kirkebænke til kirkegård. Skal vi købe Københavnerbænke og hvor mange. De koster ca. 15.000 per styk.
07 Ny mixer og 2 højtalere. Bl.a. til udendørs aktiviteter. De koster i alt 15.000.                  
08 Kirkebil - transport af gangbesværede.
09 Oplæg fra Kirke og Kirkegårdsudvalg vedr. kirkegårdsmur og kalkningen sidste år.
10 December og Jul. Afvikling af tjenester efter myndighedernes retningslinjer.                                          
11 Fællesmøde med det nye Menighedsråd; 12. november eller 29. november?                                                      
12 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Rapport fra budgetsamråd i Køge Provsti i Boholte Kirke
04 Nye regler vedrørende anlægsformål i Køge Provsti, - se bilag
05 Kalkning af kirken i 2019, - manglende ansøgning til Provstiudvalget. Har vi 3 tilbud på arbejdet?
06 Hvad gør vi i December?
07 Evaluering af opstillingsmødet
08 Evaluering af studietur
09 Ønsker om reparation af kirkemur. Dkk 40.000. kan det udsættes?
10 Andre anlæg/reparationer inden advent? Fliser? Bænke?  Støttemur?
11 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Præsteboligen. Aftale med KHT om totalrådgivning. Michael Madsen og Mark Jensen deltager
04 Regnskab for 1. halvår 2020 til godkendelse. Helle Worm deltager
05 Budgetsamråd i Bjæverskov tirsdag d. 8. september. Hvem deltager
06 Budget 2021. Orientering om formøde i Borup d. 18.08.2020
07 Opstillingsmøde til MR 15.09.2020. kl. 19. Orientering fra valgudvalg. Hvem genopstiller?
08 Ejby skov. Bivuakker og Disc Golf. Orientering og opfølgning på sidste møde
09 ”Hvornår sker der noget i Ejby?” Opfølgning på sidste møde
10 Orientering om studieturen
11 Ny miljørigtig LED-belysning i kirkens lysekroner: 15.000,00 kr.
12 Yderligere 2 pavilloner: 7.000,00 kr.
13 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Orientering om præsteboligen
       Bygningsrådgiver Michael Madsen og Mark Jensen fra provstiudvalget
       deltager i dette punkt
04 Budget 2021 - ønsker eller ændringer?
05 Informationsmøde om menighedsrådsvalg samt menighedsmøde - orientering om forløb
06 Orientering om sognegård
07 Sammenlægning af CVR numre - orientering
08 Disc-golf bane i Præsteskoven kan vi godkende dette?
09 Fastlæggelse af møde-datoer for efteråret 2020
10 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af regnskabet for 2019
04 Sammenlægning af CVR numre – status
05 Køreplan for menighedsmødet d. 12.5.2020
06 Orientering om sognegård
07 Orientering om præstebolig
08 Meddelelser
09 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 13. februar 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Louise Boss
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Referat af mødet med provstiudvalget 21.01.2020
04 Sognehus – orientering
05 Præstebolig – orientering
06 Brev fra Kirkeministeriet vedr. af-fredning
07 Bilag til vores regnskabsinstruks – opdateres med navne og underskrifter
08 Pris for pyntning af kirken – nu 500,- skal det ændres?
09 Fastelavn
10 Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 8. marts
11 Dato for studietur 2020
12 Indkøb af vaser til kirkegården. Tilbud: 19.895,63
13 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Nadia Dyhrberg -Krantz
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Gennemgang af begivenheder siden sidste møde
04 Gennemgang af brev fra Køge Provsti 12. december 2019 vedr. Præstebolig og Sognehus
05 Gennemgang af rapporter vedr. Præstebolig. Bygningen har fået journalnummer 2019-37466
06 Gennemgang af rapporter vedr. Sognehus. Huset har fået journal nummer 2019-33547
07 Vores bidrag til møde i Provstiudvalg 21.01.2020
08 Deltagere fra Ejby i Provstiudvalgets møde 21.01.2020 klokken 16.30
09 Meddelelser
10 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af Budget 2020. (Helle Worm deltager)
04 Mødedatoer 2020. (Helle Worm deltager)
       Forslag:
       Xx/01 – 27/02 – 26/03 – 23/04 – 12/05 – (Menighedsmøde mv.) – 11/06 – 20/08 –
       15/09 (valgmøde) - 24/09 – 8/10 – 12/11
05 Valg af formand – hemmelig afstemning
06 Valg af næstformand – hemmelig afstemning
07 Valg af sekretær
08 Valg af kasserer
09 Valg af kirkeværge
10 Valg af kontaktperson
11 Valg af byggesagkyndig
12 Valg af underskriftsberettiget
13 Fastlæggelse af kollekter
       Forslag:
       Julen – Børnesagens Fællesråd
       Nytårsdag – Bibelselskabet
       Påske - Folkekirkens Nødhjælp
       Høst – Julemærkehjemmene
14 Aktivitetsudvalg vedr. 2020. Hvem er formand?
15 Adventsfest 2019
16 Julefrokost 2019 – d. 20/12 klokken 12:00. Borddækning mv.
17 Meddelelser
18 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Møde med Provstiudvalget – Præstegård og tjenstlige lokaler
02 Godkendelse af sidste referat
03 Godkendelse af dagsorden
04 Regnskabsrapport fra 3. kvartal 2019 – Helle Worm deltager
05 Drøftelse vedr. provstiudvalgets indlæg
06 Tilbud fra arkitekt vedr. præstegården
07 Kommentar vedr. vikar, Jens Vollmer, i Annies stilling. Egon sender information ud inden MR-mødet
08 Ønske om at optage spillefilm i Ejby Kirke
09 Ekstra håndholdt mikrofon med stativ til kirken. DKK 11.685,00
10 Sanganlæg med 3 mikrofoner og højtalere. DKK 15.000,00
11 Meddelelser
12 Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 19. september 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01  Godkendelse af sidste referat
02  Godkendelse af dagsorden
03  Rapport fra budgetsamråd i Køge Provsti
04  Hjertestarter – Initiativ til kurser overgår fra Uffe til Frank
05  Dato for møde med Lone Dalsgaard om Præstegården
06  Forplejning ved MR-møder
07  Forplejning mellem tjenester (en lørdag)
08  Vielser i det fri
09  Afsked for Annie - hvad mangler vi?
        A. Kirkebog overføres til Herfølge
        B. Konfirmandundervisning
        C. Adventsfest
        D. Rengøring
        E. Ældrecenteret (Ejbyoptimisterne)
        F. Tidspunkt for afskedsgudstjeneste og reception
        G. Invitationer
        H. Annoncering af afskedsgudstjeneste/reception
10  Evaluering af studieturen
11  Meddelelser
12  Eventuelt

Dagsorden til møde torsdag den 22. august 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af halvårsregnskabet 1/1 – 1/7 - 2019
04 Ny sognepræst
05 Afsked for Annie d. 20 okt. 2019. Nedsættelse af udvalg
06 Kan vi praktisere vielser i det fri?
07 Dronefotografering.
      Kan vi tillade at dronefotografer optager billeder af kirkegængere der træder ud af kirkedøren?
      Det har været et emne i forbindelse med bryllup og dåb
08 Provstigudstjeneste d. 17. november 2019.
      Skal vi ofre bustransport som sidste år? Hvem modtager tilmelding og uddeler spisebilletter?
09 Budgetsamråd d. 10. sep. 2019 Bjæverskov Sognehus.
       Det er specielt spændende fordi præstegård/sognehus i Ejby er på programmet
10 Orientering om studieturen d. 8. sep. 2019
11 Udskiftning af elpærer til LED-pærer i kirken
12 Meddelelser

Dagsorden til møde torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Foreløbig budget 2020. Regnskabsfører Helle Worm deltager
04 Samarbejde med Bjæverskov om kordegn? Se bilag i videresendt mail fra Egon
05 Ejbyvej 63B – Regler for benyttelse
06 Ejbyvej 63B – Udvendig vedligehold og indkøb af forbrugsvarer
07 Luftfoto af kirke og kirkegård. Se bilag i videresendt mail fra Egon
08 Deltagelse i Kirkens Forum (fagmesse for kirker), 26. september 2019
09 Orientering ang. Sogneanalyse og opgavebeskrivelser til særmøder ved konsulent Lone Dalsgaard.
        Se bilag i videresendt mail fra Egon. Frokost?
10 Meddelelser
11.Eventuelt

Dagsorden til møde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat.
02 Godkendelse af dagsorden.
03 Økonomirapport for 1. kvartal 2019.
04 Rapport fra møde 01.05.2019 med Provst Jens Elkjær Petersen.
05 Beslutning om udvidelse af antal gravsteder på Fællesgraven og Plader i græs.
06 Køge Kommune vil gerne have 1 person i arbejdsprøvning på kirkegården. MR skal tage beslutning herom.
07 Fastlæggelse af mødedatoer i 2. halvår af 2019. Inklusiv særskilt møde om præstegårdens fremtid.
08 Ny aftale med Peter Lund vedr. vedligeholdelse af gravhøjen.
09 Meddelelser.
10 Eventuelt.

Dagsorden til møde torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat.
02 Godkendelse af dagsorden.
03 Menighedsrådet skal påbegynde ønsker til budget 2020, det skal færdiggøres og godkendes i maj
       (senest 15. juni). Alle forslag og ønsker påskønnes – specielt anlægsønskerne.
04 Regler for benyttelse af Ejbyvej 63B, st. th.
05 Fremtidig ombygning af præstegård – status og videre forløb.
06 Dato for studietur? Forslag: 8. sep. 2019.
07 Spisning klokken 18.00 til 19.00 – evaluering.
08 Ejby Menighedsråd inviteret til møde på Provstens kontor 2. maj 2019 kl. 17.00. Hvem deltager?
09 Syn d. 14. maj 2019 efterfulgt af spisning og MR-møde.
10 Meddelelser.
11 Gavekasse.
12 Eventuelt.

Dagsorden til møde torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Præstegårdens offentlige areal ønskes forøget fra ca. 87 m2 til 103 m2
       målt som nettoareal
04 Arbejdstelefon til medarbejdere. Rettelse til personalehåndbogen
05 Ansøgning om arbejdscomputer til kontaktperson. Tilbud indhentes inden mødet
06 Øge babysalmesang med 5 gange efter påske
07 6 nye stole til brudepar og gæster ved kirkens alter ønskes. Forventet pris kr. 12.000 kr.
08 Udskiftning af takstræer foran præstegården?
09 Evaluering af menighedsmøde
10  Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af regnskabet for 2018
04 Kalkning af kirken udvendigt. 180.000 kr. + moms
       Reparation af kirkegårdsmur. 80.000 kr. + moms
05 Orientering om Ejbyvej 63B – lokaler til Nadia
06 Princip for navne på Præstetavlen i våbenhuset
07 Miniudflugt til Fælleskrematoriet i Ringsted
08 Opbevaring af urner i kapellet
09 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Kontor til Nadia 1/3 2019 – Budget til indretning
04 P-plads ved Ejby Skov – herunder orientering om mødet med Provstiudvalget.
05 Deltagelse i Ejby Byfest?
06 Tur til Centralkrematoriet i Ringsted?
07 Menighedsmøde d. 6/3-19 – kort orientering
08 Skal vi indføre kirkekaffe igen efter enkelte gudstjenester?
09 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Valg af formand – hemmelig afstemning
04 Valg af næstformand – hemmelig afstemning
05 Valg af sekretær
06 Valg af kasserer
07 Valg af kirkeværge
08 Valg af kontaktperson
09 Valg af byggesagkyndig
10 Valg af underskriftsberettiget
11 Økonomi – Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2018
12 Datoer for nye MR-møder første halvår 2019
13 Fastlæggelse af kollekter
14 Adventsfest 2018 – borddækning m.v.
15 Julefrokost 20180
16 Lokaler til Nadia – status
17 P-plads ved Ejby Skov/ Forsamlingshuset – status
18 Godkendelse af indretning af Sakristi
19 Meddelelser
20 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 18. oktober 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2017
04 Godkendelse af endeligt budget for 2019
05 Regnskabsrapport for 3. kvartal
06 Principbeslutning om køb af Ejbyvej 63B, st. th. til den udbudte pris DKK 1.435.000.
       ET fremsender oplæg til alle inden mødet
07 Kirkens varmeanlæg; opfølgning på MR-mødet i september 2018. Udskiftning koster ca. DKK 88.000
08 Istandsættelse af sakristi, opfølgning på Provstesyn. Omkostning ca. DKK 65.000
09 P-plads ved Forsamlingshuset. Status. Asfaltbelægning vil koste ca. DKK 135.000
10 Diverse indkøb:
       A. Minihåndbog + kalender til alle i MR ca. DKK 700
       B. Lamper ca. DKK 4500
       C. Hækkeklipper
11 Bør vi arrangere bustransport til Provstigudstjeneste 18. nov. 2018?
12 Aktiviteter i 2019
13 Ansøgning fra 2 spejdere om tilskud til lejr i USA. Bilag fremsendes til alle inden mødet
14 Meddelelser
15 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01. Godkendelse af sidste referat
02. Godkendelse af dagsorden
03. Rapport fra Budgetsamråd i Køge Provsti
04. Status og evt. nødplan vedr. kontorbarak til Nadia
05. Varmestyring i kirken
06. Menighedsmøde – skal vi have et sådant?
07. Mødekultur i Ejby Menighedsråd
08. Evaluering af Studieturen til Kolding
09. Meddelelser
10. Eventuelt.

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 23. august 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01. Godkendelse af sidste referat
02. Godkendelse af dagsorden
03. Godkendelse af halvårsregnskabet
        Helle Worm kommer og forklarer/fremlægger sammen med Inger Lise
04. Budgetsamråd 5. sep. 2018 kl. 19.30 i Bjæverskov Sognegård
05. Ansættelse af ny præst Ejby/Campus Køge
06. Indsættelse d. 2. sep. 2018 kl. 16.00
07. Beslutning om kontorbarak/container til vores nye præst Nadia Dyhrberg-Krantz
08. Gulv i Våbenhuset. Tidsplan etc.
09. Vedligeholdelse af Bronzealderhøj
10. Beslutning af nedlæggelse af urnegravsted
11. Tilbud på aflåselige skabe til Graverbygningen
12. Status på studietur d. 8. sep. 2018 til Kolding
13. Evt.

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01. Godkendelse af sidste referat
02. Godkendelse af dagsorden
03. Økonomirapport – regnskab for 1. kvartal 2018 (udsat fra mødet i april)
04. Budget 2019. Det skal afleveres i maj. Budgetønsker skal være med anslåede beløb
05. Drøftelse af tidsplan for møderne i efteråret 2018 i samarbejde med Helle Worm
06. Ejby Skov – Forsikringer
07. Personfølsomme data, status på aflåseligt skab
08. Rapport fra provstesyn
09. Status for ansættelse af ny graver
10. Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Louise
01  Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Økonomirapport – regnskab for 1. kvartal 2018
04 Budgetønsker til budget 2019
05 Ejby Skov - Forsikringer
06 Nyt klaver til kirken – pris ca. ca. 20.000 kr.
07 Den nye Campus Præst. Status vedr. ansættelsen. Kontor?
08 Personfølsomme data, aflåselig skab.
09 Låge imellem graverbygning og kirkegård. Tilbud er på 19.985 kr.
10 Gravstenen op ad tårnets vestgavl – hvad gør vi?
11 Meddelelser
12 Evt.

Dagsorden til ekstraordinært møde tirsdag den 6. marts 2018 klokken 15:45 hos
formand Egon Toft, Stenbukvej 71, 4623 LL. Skensved

1. Godkendelse af regnskab 2017

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
Afbud: Egon Toft
1. Godkendelse af sidste referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab 2017. Helle Worm deltager
4. Orientering om nyt gulv i våbenhuset. Pris ca. 100.000 kr. inklusiv arkitekt mv.
5. Modtagne ansøgninger vedr. graverstillingen
6. Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.00 i Ejby Præstegård
1. Godkendelse af sidste referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af budget 2018. Er der ønsker til omposteringer?
4. Ønsker til budget 2019 udbedes
5. Fastlæggelse af tidsplan for budget og regnskab 2018/2019
6. Opfølgning på ekstraordinært møde d. 29. jan. 2018
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Dagsorden til ekstraordinært menighedsrådsmøde mandag den 29. januar 2018 kl. 17.00 i Ejby Præstegård
1. Beslutning vedr. høringssvar

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
1. Godkendelse af sidste referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gospeldag 21. jan. 2018
4. Debat vedr. fremtidige kirkegårds- og personalestruktur
5. Meddelelser
6. Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Valg af formand – hemmelig afstemning
04 Valg af næstformand – hemmelig afstemning
05 Valg af sekretær
06 Valg af kasserer
07 Valg af kirkeværge
08 Valg af kontaktperson
09 Valg af bygningssagskyndig
10 Valg af underskriftberettiget person
11 Økonomirapport fra 3. kvartal 2017
12 Datoer for MR-møder i foråret 2018
13 astlæggelse af kollekter
14 Adventsfest 2017 – borddækning m.v.
15 Julefrokost 2017. Julegaver til medarbejdere?
16 Menighedsmøde d. 16. nov. 2017
17 Meddelelser
18 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01  Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2016.
04 Godkendelse af budget 2018 med vedhæftet visionsdel til Provsti.05 De ansattes mobiltelefon – regler.
06 Problemer med erodering af slotsgrus på kirkegårdsstier når der er kraftigt regnvejr.
07 Udluftning i konfirmandstuen.
08 Gulv i våbenhuset
09 Godkendelse af Personalehåndbog
10 Meddelelser
11 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 14. september 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Rapport fra budgetsamråd i Køge Provsti
04 Kirke-og kirkegårdsudvalg
       A. Gulv i våbenhus – nyeste tiltag
       B. Øvrige sager fra synet i juni
05 Præstegårdsudvalget
       A. Tilbud fra Falke Markiser
       B. Tilbud fra maler Pia Lundvall
       C. Øvrige sager fra synet i juni
06 Personalehåndbog
07 Ejby Kirkeskov – vores retningslinjer for samarbejde med Ejby I.F. og Ejby Skole
08 Påbud fra Arbejdstilsynet om sikring af gravsten på sokkel
09 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 24. august 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorde
03 Økonomirapport
04 Halvårsrapport 2017 til godkendelse
05 Gulv i våbenhuset
06 Skilt ved P-plads ved Forsamlingshuset - opsætning
07 Førstehjælpskursus og brug af hjertestarter
08 Studietur – orientering
09 Udgifter til printerblæk
10 Sommerens aktiviteter i Ejby Kirke
11 Meddelelser

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Visionsdagen d. 30/5/2017
       Evaluering af dagen, og godkendelse af medlemmer til diverse udvalg. Se vedhæftet bilag A.
04 Ejby Præsteskov. Stillingtagen til forslag. Se vedhæftet bilag B
05 Lydanlæg i tårnrummet
06 Dato for menighedsmøde
07 Meddelelser
08 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Budgetønsker 2018 – Helle Worm, Skovbo Data deltager i mødet
04 Drøftelse af tidsplan for aflevering af økonomirapporter i samarbejde med Helle Worm
05 Planlægning af syn d. 13. juni 2017. Rollefordeling og tidspunkt
06 Dåbsklude. Lokale kræfter?
07 Digital dødsanmeldelse
08 Sidste nyt om visionsdag
09 Parkeringsplads ved forsamlingshus. Hvordan undgår vi ulovlig parkering af store lastbiler og busser?
10 Meddelelser
11 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017
04 Altertavle – reaktioner fra Provsti og Stift
05 Kirkegårdens tilslutning til digital Dødsanmeldelse
06 Rapport fra møde i kommunikationsudvalg 6. april 2017 kl. 10.00
07 Ejby Kirkes Visionsdag – praktisk information
08 Rapport fra møde i aktivitetsudvalg 23. marts 2017
09 Kirkesangerens ønske om køb af fridage
10 Meddelelser
11 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat
02 Godkendelse af dagsorden
03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017
04 Godkendelse af regnskab 2016
05 Provstieftersyn af regnskab 2016
06 Drøftelse af visionsdag på Campus Køge
07 Ejby Kirkes visionsdag – hvor og hvornår?
08 Altertavle – budget og tidsplan
09 Kommunikation med sognet
10 Indkøb af salmebøger – ”100 nye salmer”
11 AN og TH ønsker at deltage i et kursus i Haslev: Kirkemusikkens dag
12 Arkiv i Kirken eller Præstegården?
13 Samarbejde med andre – Ældresagen
14 Meddelelser
15 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af sidste referat.
02 Godkendelse af dagsorden.
03 Regnskab for 2015.
04 Gennemgang af budget 2017 – omposteringer.
05 Tidsintervaller for budget- og regnskabsproces. Se bilag A og B
06 Vedtægter: Godkendes og underskrives.
07 Vedligeholdsarbejder i uge 7 og 8.
08 Vederlag: Kørepenge og telefon-tilskud?
09 Møde for formænd i Køge Provsti 18.01.2017. Rapport fra ET. (HR-konsulentordning og Digitalt Kirkegårdskort)
10 Arbejdsbeskrivelser for ansat personale.
11 Dato for visionsdag og nedsættelse af udvalg.
12 Meddelelser
13 Eventuelt

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 5. januar 2017 kl. 19.00 i Ejby Præstegård
01 Godkendelse af dagsorden og sidste referat
02 Besøg af 3 medlemmer af Provstiudvalget
03 Økonomirapport 2016
04 Budget 2017
05 Hjemmeside
06 Kirken lukker i uge 7 og 8 p. g. a. vedligeholdsarbejder
07 Gennemgang af vedtægter
08 Kursus for nye MR-medlemmer
09 Gravermedhjælper Hanne Jakobsen – yderligere opgaver
10 Gospelgudstjeneste 22. januar 2017
11 Dato for visionsmøde
12 Meddelelser
13 Eventuelt